Rautatiealan liikenneturvallisuustehtävien koulutukset

Rautatieala on säännelty tarkasti sekä EU-tasoisella että kansallisella lainsäädännöllä ja määräyksillä. Koulutuksiin ja kelpoisuuteen liittyvät ajantasaiset rautatiealan säädökset löytyvät Trafin sivuilta kohdasta Rautatiet/Koulutus ja Rautatiet/Kelpoisuus. Liikenneturvallisuustehtävissä työskentelevien korkea ammattitaito varmistaa turvallisen rautatieliikenteen.

Jotta oppilaitos voi antaa rautatiealan liikenneturvallisuustehtävien koulutusta, tulee sekä oppilaitoksella että sen tarjoamilla koulutusohjelmilla olla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä hyväksyntä.

Liikenneturvallisuustehtävissä toimivilla henkilöillä on oltava tehtävästä riippuen joko lupa- tai kelpoisuuskirja, joka on osoitus siitä, että henkilö täyttää kelpoisuusvaatimukset ja hänellä on pätevyys toimia kyseisessä tehtävässä. Hyväksytysti suoritetut opinnot ovat edellytys hakea lupa- tai kelpoisuuskirjaa viranomaiselta.

Koulutuksen järjestäminen

KRAO järjestää liikenneturvallisuustehtävien koulutuksia tilauksesta. Koulutuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti työnantajan tai tulevan työnantajan kautta (koulutuksen tilaaja). Koulutuksen tilaaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta. Valintaprosessiin kuuluvat ns. kelpoisuuslain edellytämänä mm. terveydentilavaatimusten arviointi ja psykologinen soveltuvuusarviointi. Tarkemmin aiheesta ja vaatimuksista löydät tietoa Trafin sivuilta kohdasta Rautatiet/Kelpoisuus/Terveydentila. KRAO ottaa edellä mainituin perustein tehtävään soveltuvat henkilöt koulutukseen koulutuksen tilaajan ja KRAOn välisen sopimuksen mukaisesti. Jokaisesta koulutuksesta laaditaan koulutuksen tilaajan kanssa erillinen koulutussopimus. Sopimuksessa sovitaan mm. työnopastuksen järjestämisestä.

Koulutusohjelmat

KRAO toteuttaa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutukset Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymien koulutusohjelmien mukaisesti. Koulutusohjelmat suunnitellaan yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa. Hyväksytysti suoritettu koulutus antaa tehtäväkohtaisen pätevyyden tai pätevyyksiä koulutusohjelmassa mainittuihin liikenneturvallisuustehtäviin. Koulutusohjelmissa on määritelty myös mm. koulutuksen tavoitteet ja sisältö, vaatimukset koulutukseen osallistumiselle, aiempien opintojen hyväksi lukeminen, osaamisen varmistaminen, arviointikriteerit sekä vaatimukset koulutusohjelman hyväksytystä suorittamisesta.
 

Koulutuksen rakenne

Koulutukset muodostuvat erilaisista osioista tai moduuleista. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työnopastusta ja osaamisen varmistamisen osioita ja työnäytön. Teoriaosuutta tuetaan ja syvennetään havaintovälineiden, harjoitusten ja työnopastuksen avulla. Koulutukseen kuuluva työnäyttö on annettava kolmen (3) kuukauden kuluttua koulutuksen teoriaosuuden suorittamisesta.

Liikenneturvallisuustehtävien peruskoulutusten lisäksi järjestämme myös sääntelyn alaisten tehtävien edellyttämiä kertauskoulutuksia sekä sääntelyn ulkopuolisia liikenneturvallisuuskoulutuksia.

Lisätietoja järjestämistämme koulutuksista saat koulutuskohtaisilta sivuilta tai suoraan asiantuntijoiltamme.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi