Tietosuojaseloste – kameravalvonta

Rekisterinpitäjä
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy
Y-tunnus: 2644196-3
osoite: Kauppalankatu 13, 45100 KOUVOLA
p. 020 615 1223
sähköposti: krao@krao.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Riikka Kaasalainen
p. +358 40 1594 057
sähköposti: riikka.kaasalainen@krao.fi

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilörekisterin nimi
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kameravalvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Kameravalvonnan tarkoituksena on varmistaa Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta. Lisäksi sen tarkoituksena on suojata Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n omaisuutta, ennalta ehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tallentavan kameravalvontajärjestelmän kuvaaman aineiston, joka on syntynyt Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kameravalvonnan piiriin kuuluvissa toimitiloissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kouvolan Rautatie- ja aikuiskoulutus Oy:n tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä ja tallentuva kuva-aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi valvotulla alueella tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttö tapahtuu rajatuin käyttöoikeuksin työasemilta, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tallenteiden säilytysaika on keskimäärin 21 vrk, kuitenkin enintään yksi (1) vuosi. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspyyntölomakkeella. Lomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Korjauspyyntölomakkeen voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokainen henkilötietoja käsittelevä sitoutuu noudattamaan Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, toimintatapoja ja henkilötietojen käsittelyohjeita. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

Rekisteriin tallennettavien informointi
Rekisterinpitäjä informoi kameravalvonnan kohdentamat alueet ja tilat näkyvillä opaskylteillä, joissa kerrotaan, että alueella/tilassa on tallentava kameravalvonta.

Tietosuojaseloste löytyy yrityksen www-sivuilta.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.